ရည္မွန္းခ်က္

၀ယ္ယူအားေပးသူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီသာလြန္ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားၿဖန္႔ခ်ိသည့္ ထိပ္တန္းကုမၸဏီတစ္ခုအၿဖစ္ရပ္တည္ႏိုင္ေရး ႏွင့္ ၀ယ္ယူအားေပးသူမ်ားအတြက္ အေကာင္းမြန္ဆံုး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးၿမင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးၿပီး ၀ယ္ယူအားေပးသူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကို အၿပည့္အ၀ရရွိရန္။

သေဘာထား

ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားၿဖန္႔ခ်ိသည့္ နံပါတ္တစ္ကုမၸဏီတစ္ခုအၿဖစ္ ရပ္တည္ရန္။

ကုမၼဏီ ေနာက္ခံသမိုင္း

ၿမန္မာႏိုင္ငံသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ က႑စံုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဦးတည္လ်က္ရွိသည္။ ၿမန္မာႏုိင္ငံသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဓိကလုပ္ကိုင္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုၿဖစ္ၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမွာ မရွိသေလာက္ပင္ၿဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ကုန္ထုတ္ပစၥည္းမ်ားလိုအပ္ၿပီး စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ပြင့္လန္းလာေစမည္ၿဖစ္ပါ သည္။ Tiger Supply Co., Ltd. ကို ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္ေရးကုမၸဏီတစ္ခုအၿဖစ္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ဘန္ေကာက္ ႏွင့္ စင္ကာပူရံုးခြဲမ်ားကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႕ကုမၸဏီသည္ ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တြင္ လိုအပ္မႈမ်ားၿပားေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားတင္သြင္းၿခင္းကို အဓိကေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ၀ယ္ယူသူမ်ားအေပၚ ထားရွိသည့္ ထက္သန္  ေသာ ေစတနာၿဖင့္ အားသြန္ခြန္စိုက္ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈတို႔၏ အသီးအပြင့္အေနၿဖင့္ အၿခားေသာက႑မ်ားတြင္ လည္း လုပ္ငန္းမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီးၿဖစ္ပါသည္။

ကုမၼဏီ ပရိုဖိုင္

Tiger Supply ကုမၸဏီသည္ အရည္အေသြးၿမင့္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား၊ စက္ယႏၱရားမ်ား၊ ကြန္ကရစ္ကုန္ၾကမ္းမ်ား၊ အထည္အလိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား၊ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ အၿခား  ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို တင္သြင္းၿဖန္႔ခ်ိလ်က္ရွိပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီအေနၿဖင့္ ကုမၸဏီ၏ ၀ယ္ယူအားေပးသူမ်ား ကိုသာမက မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားကိုပါ စိတ္ေက်နပ္မႈရရွိေစရန္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိၿပီး နာမည္ေကာင္းၿဖင့္ ရပ္တည္လ်က္ရွိပါသည္။

၀ယ္ယူအားေပးသူမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ား စိတ္ေက်နပ္မႈရရွိေစရန္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီ၏ ဦးစားေပးၿဖစ္ၿပီး ၀ယ္ယူ အားေပးသူမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားအားလံုး၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအားလံုးၿပည့္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ စဥ္ဆက္မၿပတ္အားထုတ္ၾကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါသည္။ ဆက္လက္၍လည္း ခိုင္ခံ့ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းစနစ္မ်ား ၿဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။