ရရွိႏို္င္ေသာ ကုန္ပစၥည္း၊၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

အရည္အေသြးၿမင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အမ်ိဳးအစားစံုလင္စြာ ၿဖန္႔ခ်ိ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါသည္။

၀ယ္ယူသူမ်ားအတြက္ အေကာင္းမြန္ဆံုး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးစြမ္းေနၿခင္း

Tiger Supply ကို ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ဘန္ေကာက္ရံုးခြဲကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ကာ စကၤာပူ ရံုးခဲြကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ customer မ်ားသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ပထမဦးစားေပးၿဖစ္ၿပီး ေရ ရွည္လက္တြဲလုပ္ကိုင္သြားႏိုင္ေရးကို အၿမဲေရွးရႈေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ Tiger Supply မွ ေအာက္ပါ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို သင့္တင့္မ်ွတေသာ ေစ်းႏႈန္းၿဖင့္ customer မ်ား စိတ္တိုင္းက် ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါသည္။

  • ပစၥည္းမ်ား သုိေလွာင္ထိန္းသိမ္းေပးၿခင္း
  • ပစၥည္းမ်ားကို အိမ္တိုင္ရာေရာက္ပို႔ေဆာင္ေပးၿခင္း
  • လူၾကီးမင္းတို႔၏ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေပးၿခင္း
  • အြန္လိုင္းမွ ၀ယ္ယူႏိုင္ၿခင္း
ဆက္လက္ဖတ္ရွဳ.ရန္
ဆက္လက္ၾကည့္ရွဳ.ရန္

ထုတ္ကုန္ပစၥည္းအေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္မ်ားကို အေသးစိတ္ဖတ္ရႈရန္

နာမည္ၾကီး ႏိုင္ငံတကာအမွတ္တံဆိပ္မ်ားစြာကို အဓိကၿဖန္႔ခ်ိေပးလ်က္ရွိေသာ Tiger Supply ကုမၸဏီ

ဆက္သြယ္ရန္

လိပ္စာ :

အမွတ္(၁၉/၂၁)၊ဘူတာရံုလမ္း၊ ေဘာက္ေထာ္ ၊ ရန္ကင္းျမိဳ.နယ္ ၊ ရန္ကုန္။

တယ္လီဖုန္း :
အီးေမးလ္ :

Email : tigeryangon@gmail.com