သတင္းမ်ား

Architecture Show Myanmar

12-12-2018

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ိဳးသားကဇာတ္ရံု၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဗိသုကာအသင္း (Association of Myanmar Architects) အသင္းသားမ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ Tiger Supply Co., Ltd မွလည္း ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ေတြ႔ဆံုပြဲကို ၿမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ ဗိသုကာပညာရွင္ ၁၅၀၊ ၂၀၀ ဦးခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ Tiger Supply မွ ၿဖန္႔ခ်ိလ်က္ရွိသည့္ Teksan generator ၊ Fischer connectors ၊ Viva boards ၊ Cera C-Cure grouting cement ၊ Rockwool ၊ TEQ lab equipments ၊ Mighty chemials ႏွင့္ ၿပည္တြင္းထုတ္ နဂါးနီကြ်န္းသစ္စသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ခင္းက်င္းၿပသအေရာင္းၿမွင့္တင္မႈမ်ား ၿပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။