သတင္းမ်ား

ISO Training Myanmar

07-02-2019

မတ္လ ၃၁ ရက္ မွ ဧၿပီလ ၁ ရက္အထိ SGS Myanmar မွ ၾကီးမွဴးၿပဳလုပ္ေပးသည့္ ISO Training ကို Tiger Supply ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ပါ၀င္ခဲ့ၾကပါသည္။