ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြရဲ႕ ဒီဇိုင္းနဲ႔လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ေတြတိုးတက္ၿမင့္မားလာတာနဲ႔အမ်ွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြရဲ႕ ေဘး ကင္းလံုၿခံဳမႈနဲ႔ ၿမန္ဆန္မႈကလည္း ပုိတိုးတက္လာပါတယ္။ အဲဒီလို တိုးတက္ၿမင့္မားေနတဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္က႑ရဲ႕ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာကပါ၀င္တဲ့အေနနဲ႔ ၿမန္မာႏိုင္ငံမွာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဒီဇုိင္းေတြ၊ တပ္ဆင္တာေတြ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စက္ရံုတစ္ခုကို ကြ်န္ေတာ္တို႔က စီမံခန္႔ခြဲေနပါတယ္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္က႑ မွာ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္အသံုးၿပဳေနတဲ့ Computer-aided Engineering (CAE) စနစ္နဲ႔ အလုပ္လုပ္ေဆာင္တာၿဖစ္တဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းကုန္က်စရိတ္နဲ႔ၾကာခ်ိန္ေလ်ာ့က်ေစၿပီး ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ၊ သက္ေတာင့္သက္သာရွိမႈနဲ႔ ၾကာရွည္အသံုးခံတဲ့ စက္ ပစၥည္းေတြကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲေမာ္ေတာ္ယာဥ္အင္ဂ်င္နီယာပိုင္းဆို္င္ရာ လုပ္ငန္း  ေတြကေတာ့ -  

  • ဒီဇိုင္းႏွင့္ CAE analysis 
  • Press Dies ႏွင့္ Injection Moulds 
  • Cabin Assembly Lines
  • ED coating ႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေဆးသုတ္ျခင္းလုပ္ငန္း