ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး ဓာတုပစၥည္းမ်ား

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးဓာတုပစၥည္းမ်ား

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးဓာတုပစၥည္းမ်ားသည္ ကမာၻ႔အေၿခခံအေဆာက္အအံုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးက႑တြင္ အေရးပါ  ေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုအပါအ၀င္ၿဖစ္ပါသည္။ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာအသိအမွတ္ၿပဳမႈကို ရရွိထားၿပီး အထင္ကရ အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုၿဖစ္သည့္ KAO အမွတ္တံဆိပ္ အရည္အေသြးၿမင့္ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္တို႔မွ ၿဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်  ေပးေနပါသည္။ ကြန္ကရစ္အမ်ိဳးအစားအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုးဓာတုပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။ Mighty အမွတ္တံဆိပ္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးဓာတုပစၥည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။   

 

 

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား 

အသံုးၿပဳပံု 

ပစၥည္းအမည 

Type D 

ကြန္ကရစ္ Setting Time အား ဆြဲဆန္႔ႏို္ၿပီး  လာင္းခ်ိန္မ်ားမ်ားရေစႏိုင္ေသာ ေဆးရည 

Mighty 80RA 

Mighty 90RA 

Type F 

ကြန္ကရစ္၏ Setting Time ႏွင့္ High Strength အား အခ်ိန္တိုတိုရက္တိုတို အတြင္း ရရွိေစႏိုင္ေသာ ေဆးရည 

Mighty 150 

Type G 

Concrete Slump အား ထိန္းညွိႏိုင္ကာ ကြန္ကရစ္ေလာင္း   ခ်ိန္မ်ားမ်ားရရွိေစရန္ႏွင့္ Strength အား အခ်ိန္တိုအတြင္းရရွိ  စႏိုင္ေသာ ေဆးရည 

Mighty RD 

Concrete High Strength အတြက္ Grade အၿမင့္မ်ားအား တစ္ရက္အတြင္း ရေစႏိုင္ေသာ ေဆးရည 

Mighty 150SA-5 

Slump Retention ပိုမိုရရွိကာ Concrete Strength အား ရကတိုတိုအတြင္း ရရွိေစႏိုင္ေသာ ေဆးရည္။ 

Mighty 512 

Type WP 

ကြန္ကရစ္အားလံုးေရလံုေစေသာ ေဆးရည္။ 

Mighty 40WP 

Special type 

Frame Work မ်ားအား လြယ္ကူစြာ ခြာယူႏိုင္ေသာ ေဆးရည္။ 

Liner Seven 50 

High Flow မ်ားအတြက္ Strength အား အခိ်န္တိုအတြင္း ရရွိေစ    ႏိုင္ေသာ ေဆးရည 

Mighty 21HP 

High Strength ရရွိေစႏို္င္ေသာ ေဆးရည္  

Mighty 21WH 

Light weight concrete မ်ားအတြကအသံုးၿပဳေသာ forming agent 

soft clean 27AE 

Strength အား အခိ်န္တိုအတြင္း ရရွိေစႏိုင္ၿပီး productivity တိုးၿမွင့္ေပးေစႏိုင္ေသာ ေဆးရည 

Mighty VT200LS-A 

Asphalt Emulsion setting အၿမန္ရရွိေစႏိုင္ေသာ ေဆးရည 

Farmin-ST7 

 

 Retarding type water reducing admixture (Type D)

Mighty 80RA 

 

 ကြန္ကရစ္ Setting Time အားဆြဲဆန္႕ႏုိင္ၿပီး ေလာင္းခ်ိန္မ်ားမ်ား ရေစႏုိင္ေသာေဆးရည္ 

 

 • Pumping Concrete မ်ားအတြက္ Slump Retention ေကာင္းမြန္ေစပါသည္။
 • လိုအပ္ေသာ Travelling Time အား ဘိလပ္ေျမပမာဏေပၚမူတည္ၿပီး Dosage ခ်ိန္ဆထည့္ရပါမည္။
  • ေ၀းလံေသာေနရာမ်ားသို႕ သယ္ေဆာင္သြားေသာ္လည္း Workability Result ေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင့္ Ready-Mix Concrete ထုတ္လုပ္သူ ႏွင့္ Contractor မ်ားအတြက္အသံုး၀င္ျပီး Shrinkage Crack ႏွင့္ Segregation Problem မ်ားကိုလည္းေလ်ာ့ပါးေစပါသည္။
  • Heat Hydration ကိုေလ်ာ့နည္းေစၿပီး Thermal Crack မ်ားကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ပါသည္။ 

 

Appearance: Dark Brown Liquid 
Packaging: 244kgs/Drum                      Consumption: 180-350c.c / 100kg of Cement 

 

 

Mighty 90RA 
 
 ကြန္ကရစ္ Setting Time အားဆြဲဆန္႕ၿပီး ေလာင္းခ်ိန္မ်ားမ်ား ရေစႏိုင္ေသာေဆးရည္ 

 

 • Pumping Concrete မ်ားအတြက္ Slump Retention ေကာင္းမြန္ေစပါသည္။ 
 • ဘိလပ္ေျမပမာဏ၏ 0.2% Dosage ထည့္ပါက Working Time အား ႏွစ္နာရီသံုးနာရီ အခ်ိန္တိုအတြင္း ရရွိေစႏိုင္ပါ  သည
  • ေ၀းလံေသာေနရာမ်ားသို႕သယ္ေဆာင္သြားေသာ္လည္း Workability Result ေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင့္ Ready-Mix Concrete ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ Contractor မ်ားအတြက္ အလြန္အသံုး၀ငပါသည္။
 •  Shrinkage Crack ႏွင့္ Segregation Problem မ်ားကိုေလ်ာ့ပါးေစပါသည္။
 •  Heat Hydration ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး Thermal Crack မ်ားကိုလည္းေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ပါသည္။

 

Appearance:   Yellowish Transparent Liquid 
Packaging: 244kgs/Drum                Consumption: 180-350c.c / 100kg of Cement 

 


Superplasticizer, High rande water reducing Concrete Admixture (Type F) 

 

Mighty 150 

 

 ကြန္ကရစ္၏ Setting Time ႏွင့္ High Strength အားအခ်ိန္တိုတို၊ ရက္တိုတို အတြင္းရရွိေစႏိုင္ေသာေဆးရည္ 

 • ကြန္ကရစ္၏ ၂၈ရက္အတြင္းရရွိႏိုင္ေသာ Strength အား သံုးရက္မခုနစ္ရက္အတြင္း ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။
  • အသံုးျပဳေသာ Cement, Dosage ႏွင့္အျခားေသာအခ်က္မ်ားေပၚမူတည္ၿပီး ၁၅% မွ ၂၅% အထိ Water Cement Ratio အားေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္။ Water Cement Ratio အားေလွ်ာ့ခ်အသံုးျပဳေသာ္လည္း လိုအပ္ေသာ Strength က်သြားၿခင္းမရွိဘဲ Workability ေကာင္းမြန္ၿပီး Segregationဖစ္ေပၚၿခင္းမ်ားမရွိပါ။
  • ကြန္ကရစ္လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား၊ အေဆာက္အဦးမ်ား၊ ေလယာဥ္ကြင္းမ်ား၊ RC လုပ္ငန္းမ်ား၊ Precast မ်ား၊ Driven Pile မ်ား၊ ကြန္ကရစ္ဇလီဖားတံုး ထုတ္လုပ္ေရး စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ 

 

Appearance:   Dark Brown Liquid 
Packaging: 244kgs/Drum                 Consumption: 0.6% to 2.4% by weight of cement 

 

 

 

Slump retentive type, Superplasticizer (Type G)  

 

Mighty RD 
 

Concrete Slump အားထိန္းညွိႏုိင္ကာကြန္ကရစ္ေလာင္းခ်ိန္မ်ားမ်ားရရွိေစရန္ႏွင့္ Strength အားအခ်ိန္တိုတြင္းရရွိေစႏိုင္ေသာေဆးရည္ 

 • Superplasticizer ဂုဏ္သတၲိလိုအပ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား Bore Pile လုပ္ငန္းမ်ား၊ တံတားလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေဆာက္အဦးမ်ားအျမင့္သို႕တြန္းတင္ရေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊ Precast ႏွင့္ Prestressed လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။
  • Longer Working Time မ်ားအတြက္ Slump Retentive ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။
  • ကြန္ကရစ္ပမာဏ မ်ားမ်ားအားတစ္ၿပိဳင္တည္းေလာင္းရာတြင္ Cold Joint မ်ားမျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါ။ 
  • Chloride မပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ သံေခ်းတက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။ 

 

Appearance:   Dark Brown Liquid 
Packaging: 244kgs/Drum             Consumption: 0.6% to 2.4% by weight of cement 

 

 

 


Initial set and workability extending superplasticizer for concrete (Type G) 

 

Mighty 150 SA-5 

 
Concrete High Strength အတြက္ Grade အျမင့္မ်ားအားတစ္ရက္အတြင္း ရေစႏိုင္ေသာေဆးရည္ 

 • Workability ေကာင္းျခင္း၊ Segreation မျဖစ္ေပၚျခင္း၊ High Strength ရရွိုျခင္း။
  • Precast လုပ္ငန္းမ်ား၊ Pile ကြန္ကရစ္ လုပ္ငန္းမ်ား
  • ကြန္ကရစ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ တံတားလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေဆာက္အဦးမ်ား၊ ေလယာဥ္ကြင္းမ်ား၊ RC လုပ္ငန္းမ်ား၊ Precast မ်ား၊ Driven Pile မ်ား၊ ကြန္ကရစ္ဇလီဖာတံုးထုတ္လုပ္ငန္းေရး စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ 

 

Appearance: Dark Brown Liquid                                                                            

Packaging: 240kgs/Drum              Consumption: 0.6% -2.0% by weight of cement 

 

 

High Range Water Reducing Agent Retention (Type G) 

 

Mighty 512 

 
  Slump Retention ပိုမိုရရွိကာ Concrete Strength အားရက္တုိတုိအတြင္းရရွိေစႏုိင္ေသာေဆးရည္ 

 • Concrete Strength အား သံုးရက္မခုနစ္ရက္အတြင္း ရရွိေစကာ Concrete Slump အား ႏွစ္နာရီမငါးနာရီအထိထိန္းညွိႏုိင္ပါသည္။
  • တံတားလုပ္ငန္းမ်ား၊ Bore Pile လုပ္ငန္းမ်ား၊ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အဦးမ်ား၊ ကြန္ကရစ္အားအျမင့္သို႕ တြန္းတင္ရေသာလုပ္ငန္းမ်ား Precast ႏွင့္ Prestressed လုပ္ငန္းမ်ား စသည့္ေနရာမ်ားတြင္အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။
  • လိုအပ္ေသာ Concrete Strength, Slump ႏွင့္ Working Time ရရွိေစရန္ Dosage အားခ်ိန္ဆ ထည့္ရပါမည္။ 

 

Chemical Base: Aqueous solution of modified polycarboxylates                                                                                             Appearance: Dark Brown Liquid 
Packaging: 240kgs/Drum             Consumption: 1.2-1.5% by Weight of Cement 

 

 

Waterproof admixture (Type WD) 

 

Mighty40WP 

 

 ကြန္ကရစ္အားလံုး ေရလံုေစေသာေဆးရည္ 

 • ConcreteCement Motor ႏွင့္ Cement Plaster မ်ားအတြက္ ေရလံုေစႏိုင္ျခင္း
  • ကြန္ကရစ္ Strength ေကာင္းမြန္ျခင္း ႏွင့္ တာရွည္ခံျခင္း
  • Bleeding ျဖစ္ေပၚမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးၿပီး Concrete မ်က္ႏွာျပင္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း 
  • ကြန္ကရစ္ Flat Root မ်ား၊ ကြန္ကရစ္ေရကန္မ်ား၊ ေျမေအာက္ခန္းမ်ား၊ ေျမေအာက္ကန္မ်ား၊ မိုးေရႏွင့္ထိေတြ႕ေသာ အေဆာက္အဦးနံရမ်ား၊ ေရခ်ိဳးခန္းၾကမ္းခင္းႏွင့္ နံရံမ်ား၊ ေရေအာက္လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား၊ Power House ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ား၊ တံတား Bore Pile လုပ္ငန္းမ်ားတြင္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ 

 

Appearance: Dark Brown Liquid 
Packaging: 244kgs/Drum         Consumption: 300-600 c.c/100kg of Cement 

 

 

 

Emulsifiable Concentrate, Concrete Release Agent 

 

Liner Seven 50 

 
  Frame Work မ်ားအား လြယ္ကူစြာ ခြာယူႏိုင္ေသာေဆးရည္ 

 • ကြန္ကရစ္မ်က္ႏွာျပင္အားေခ်ာေမြ႔ေကာင္းမြန္ေစၿပီး မ်က္ႏွာျပင္တြင္ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ Air Voids ႏွင့္အစြန္းအထင္း မ်ားအားေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ပါသည္။
  • Steel Forms မ်ားအားအလြယ္တကူခြာယူႏိုင္ၿပီး သံေခ်းတက္ျခင္းအားေႏွာင့္ေႏွးေစႏိုင္ပါသည္။

 

Coverage: 1 liter / 30 square meter 
Packaging: 180kgs/Drum                      Application: Brush, roller, cloth, map or sprayer