ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းမ်ား

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား

Tiger Supply ကုမၸဏီသည္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအမွတ္တံဆိပ္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးကုန္ ၾကမ္းပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဓိကၿဖန္႔ၿဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ ရွိပါသည္။ SCG ၊ Crocodile ႏွင့္ VIVA ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ၿပဳ နာမည္ၾကီးအမွတ္တံဆိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ၀ယ္ယူသူမ်ားစိတ္တိုင္းက်ၿဖစ္ေစေရး ၿဖန္႔ခ်ိ  ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။   မ်က္ႏွာက်က္၊ နံရံႏွင့္ အခန္းကန္႔ၿခင္းတို႔အတြက္ လိုအပ္ေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို SCG Smartboard ၊  Gypsum ၊ UAC ႏွင့္ Tiger Supply စသည့္ အထင္ကရအမွတ္တံဆိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ထံတြင္ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါ သည္။    

နံရံ၊ မ်က္ႏွာက်က္ႏွင့္ အခန္းကန္႔ၿခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား 

ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ 

အသံုးၿပဳပံု 

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား 

SCG စမတ္ဘုတ 

မ်က္ႏွာက်က္အၿဖစ္အသံုးၿပဳသည့္ Fiber-cement board 

SCG Smartboard 2x2 

SCG Smartboard 4x4 

SCG Smartboard 4x8 4.5 mm 

နံရံႏွင့္ အခန္းကန္႔ၿခင္းမ်ားအတြကအသံုးၿပဳသည့္ Fiber-cement board 

SCG Smartboard 4x8 6 mm 

SCG Smartboard 4x8 8 mm 

SCG Smartboard 4x8 10 mm 

Elephant ဂ်ပ္ဆင္ဘုတ 

မ်က္ႏွာက်က္ႏွင့္ အခန္းကန္႔ၿခင္းမ်ားအတြက 

အသံုးၿပဳသည့္ ဂ်ပ္ဆင္ဘုတ 

Gypsum board 4x8 Standard (Square Edge) - 9 mm 

Gypsum board 4x8 Standard (Square Edge) - 12 mm 

Gypsum board 4x8 Standard (Square Edge) - 15 mm 

Gypsum board 4x8 Moisture (Square Edge) - 9 mm 

Gypsum board 4x8 Moisture (Square Edge) - 12 mm 

Gypsum board 4x8 Moisture (Square Edge) - 15 mm 

SCG Gypsum board 4x8 FireBloc (Tapered Edge) - 12 mm 

SCG Gypsum board 4x8 FireBloc (Tapered Edge) - 15 mm 

UAC 

မ်က္ႏွာက်က္ႏွင့္ အခန္းကန္႔ၿခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက 

အသံုးၿပဳသည့္ Fiber-cement board 

UCO Board 2x2 

UCO Board 4x8 4.5 mm 

UCO Board 4x8  6 mm 

Tiger supply 

မ်က္ႏွာက်က္အၿဖစ္အသံုးၿပဳသည့္ အလူမီနီယမ္ေဘာင 

C Channel 

Main Tee 

Cross Tee 

Wall Angle L bar 

M Clip 

GI Thread Bar 

အခန္႔ကန္းၿခင္းအတြကအသံုးၿပဳသည့္ အလူမီနီယမ္ေဘာင 

Partition C Channel 

Partition U Channel 

 

ၾကမ္းခင္းအၿဖစ္အသံုးၿပဳသည့္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား 

ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ 

အသံုးၿပဳပံု 

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား 

SCG စမတ္ဘုတ 

ကမ္းခင္းအၿဖစ္အသံုးၿပဳသည့္ Fiber-cement board 

SCG Smartboard 4x8 12 mm 

SCG Smartboard 4x8 16 mm 

SCG Smartboard 4x8 18 mm 

VIVA 

ကမ္းခင္းအၿဖစ္အသံုးၿပဳသည့္ Wood cement board (သို႔မဟုတ္) Cement bonded particle board 

Viva board 4x8 8 mm 

Viva board 4x8 10 mm 

Viva board 4x8 12 mm 

Viva board 4x8 16 mm 

Viva board 4x8 20 mm 

Viva board 4x8 24 mm 

Tiger supply 

ကြ်န္းႏွင့္ သစ္သားတို႔ၿဖင့္ ၿပဳလုပ္ထားေသာ  

ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား 

Teak Solid Floor T&G 

Finger Joint Parquet 

Finger Joint T&G 

Engineer Floor T&G 

American White Oak Engineering Floor T&G 

 

 

 

လွ်ပ္ကာပစၥည္းမ်ား/ အပူကာပစၥည္းမ်ား (Insulation Material) 

ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ 

အသံုးၿပဳပံု 

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား 

SCG အပူကာၿပား 

Glass wool insulation 

SCG Insulation UBB-G 

SCG Insulation FSO-G 

Rockwool 

Rockwool insulation 

Rockwool 2'x4' 50 mm 40 kg. 

Rockwool 2'x4' 50 mm 80 kg. 

 

အိမ္တြင္းအလွဆင္ပစၥည္းမ်ား 

ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ 

အသံုးၿပဳပံု 

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား 

SCG Smartwood 

သစ္သားအစားထိုး - Fiber cement 

အိမ္တြင္းအိမ္ၿပင္အလွဆင္လုပ္ငန္းမ်ားအတြကအသံုးၿပဳေသာ 

Fiber Cement (ရရွိႏိုင္ေသာ ပစၥည္းပမာဏအတိအက်သိရွိလုိ  

ပါက Tiger Supply သိုဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးၿမန္းပါရန္။)  

 


Tile Adhesive ႏွင့္ ၾကမ္းခင္းလုပ္ငန္းသံုးဓာတုပစၥည္းမ်ား 

ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ 

အသံုးၿပဳပံု 

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား 

Crocodile 

Tile Adhesive  

Silver Crocodile Tile Adhesive 

Red Crocodile Tile Adhesive 

Green Crocodile Tile Adhesive 

Gold Crocodile Tile Adhesive 

Blue Crocodile 

Silver Tile Grout 

Crocodile 

ေရစိုခံ 

Roof Shield 

Plug 

Perfect Shield  

Super Shield 

Flex Shield 

Water Stopper 

Crocodile 

Sealants ၊ Adhesive ႏွင့္ Bonding Agent 

Poly U Sealant 

Epoxy Seal 

Acrylic Bondcrete 

Crocodile Latex 

Crocodile 

Grouting Cement ႏွင့္ Structure Repairing 

Feature Patch 

Acrylic Patch 

Fast Patch 928 

621 Nonshrink Grout 

Multipurpose Grout 

Crocodile 

Wall Rendering ႏွင့္ ၾကမ္းခင္းလုပ္ငန္း 

Floor Hardener 

Self – Leveling 

Crocodile Primer 

Skim Coat (Smooth) 

Skim Coat (Sand)