ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး စက္ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ယႏၱရားမ်ား၊ ကိရိယာမ်ား

  ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၿမန္ဆန္တိက်စြာၿဖင့္ အရည္အေသြးၿပည့္မီစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ လုပ္ငန္းသေဘာသဘာ၀ႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က်ၿဖစ္ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ယႏၱ ရားမ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ား အသံုးၿပဳေဆာင္ရြက္မွသာ အရည္အေသြးၿပည့္မီ၊ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရၿပီး တိက်ၿမန္ဆန္စြာၿဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားၿပီးေၿမာက္ေအာင္ၿမင္ႏိုင္မည္ၿဖစ္ပါသည္။   Tiger Supply တြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ customer မ်ား၏ လုပ္ငန္းအသီးသီးႏွင့္ ကိုက္ညီသင့္ေလ်ာ္ေသာ အၾကံဥာဏ္မ်ား ေပး စြမ္းလ်က္ရွိပါသည္။ Customer မ်ား၏ လုပ္ငန္းအသီးသီးႏွင့္ကိုက္ညီသင့္ေလ်ာ္ေသာ ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို Tiger Supply တြင္ စံုစမ္းေဆြးေႏြးႏိုင္ၿပီး မိမိတို႔လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အကိုက္ညီဆံုး ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို စိတ္တိုင္းက်ေရြးခ်ယ္ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ 

Construction Ground Improvement Solution 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေသာ အေၿခခံရရွိရန္အတြက္ ၾကံ႕ခိုင္မႈမလံုေလာက္ေသာ ေၿမ သားမ်ားကို ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲအားၿဖည့္ေပးရာတြင္ Ground Improvement Technology မ်ားမွာ အလြန္အေရးပပါသည္။  

နယ္သာလန္ႏိုင္ငံထိုင္းႏိုင္ငံမေလးရွားႏိုင္ငံႏွင့္ မကၠဆီကိုတို႔တြင၄င္းတို႔၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိ ေသာ CeTeau အမွတ္တံဆိပ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာအေတြ႔အၾကံဳ ၁၅ ႏွစ္ေက်ာ္ရွိၿပီးိုင္ငံတကာတြငတြင္က်ယ္စြာ အသိအမွတ္ၿပဳသံုးစြဲလ်က္ရွိေသာ အမွတ္တံဆိပ္ၿဖစ္ပါသည္။ ၄င္းအမွတ္တံဆိပ္ကို Tiger Supply တြင္ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။  

 

Geotextile

CeTeau အမွတ္တံဆိပ္ Geotextile မ်ားသညအလႊာၿခားေပးၿခင္းစစ္ထုတ္ေပးၿခင္းေၿမသားတည္ၿငိမ္ၾကံ့ခိုင္မႈရရွိေစိုင္ၿခင္းေၿမသားပ်က္စီးၿခင္းကို ကာကြယ္ေပးၿခင္းႏွင့္ ေရၾကီးေရလွ်ံေၿမသားၿပိဳက်ၿခင္းတို႔မကာကြယ္ေပးပါသည္။ Geotextile မ်ားကို Polypropylene ၊ Polyester တို႔ၿဖင့္ ၿပဳလုပ္ထားၿပီး Woven ၊ Needle Punched ႏွင့္ Heat Bonded ဟူ အမ်ိဳးအစားသံုးမ်ိဳးရရွိႏိုင္ပါသည္။ 

 

Geotextile အသံုးၿပဳၿခင္းၿဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေဆာင္ရြက္ရာတြင ပုိမိုၿမန္ဆန္ၿပီး လုပ္ငန္းတြင္က်ယ္  စပါသည္။  

Geotextile ကို ေအာက္ပါအခန္းက႑မ်ားတြငအသံုးၿပဳနိုင္ပါသည္။ 

  • ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းမ်ားေလယာဥ္ေၿပးလမ္းႏွင့္ မီးရထားလမ္းမ်ားေဖာက္လုပ္ရာတြင္ေၿမအားၿဖည့္အလႊာ Geotextile နည္းပညာအသံုးၿပဳၿပီး လမ္းမ်ား ပိုမိုခိုင္ခ့ံေစႏိုင္ပါသည္။ 
  • ဆည္ေၿမာင္းတာတမံမ်ား၊ေၿမထိန္းနံရံလုပ္ငန္းမ်ားတြငေၿမသားၾကံ့ခိုင္မႈရရွိေစႏိုင္ၿပီး ေရစီးဆင္းမႈစနစ္ ၿပဳလုပ္ရာတြငအသံုးၿပဳႏိုင္ပါသည္။ 
  • ေၿမသားပ်က္စီးၿခင္းကို ကာကြယ္ေပးၿပီး ေရၾကီးေရလွ်ံေၿမသားၿပိဳက်ၿခင္းမကာကြယ္ေပးပါသည္။ 
  • ေၿမသားမေကာင္းေၿမဆီလႊာအားနည္းေသာ ေနရာမ်ားတြငေၿမသားတည္ၿငိမ္မႈရရွိေစႏိုင္ပါသည္။  

 

Water Proofing Solution  

အေဆာက္အအံုမ်ား ေရစိမ့္ၿခင္းမွကင္းေ၀းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရေသာ Water Proofing Solution အမ်ိဳးမ်ိဳးကို Tiger Supply တြငရရွိႏိုင္ပါသည္။ 

 

High Density Polyethylene Liners (HDPE) 

High Density Polyethylene (HDPE) မ်ားကိုိုင္ငံတကာတြငတြင္က်ယ္စြာ အသံုးၿပဳလ်က္ရွိပါသည္။ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာပီး ပစၥည္းအရည္အေသြးေကာင္းမြန္ကာ  ရစိမ့္ၿခင္းမွကာကြယ္ရန္အတြကအသံုးၿပဳၿပီး ဓာတုပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ရာသီဥတုၿပင္းထန္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္တို႔ကို ခံႏိုင္ရည္ရွိရံုသာမက UV ဒဏ္မွလည္း ကာကြယ္ေပးပါသည္။ HDPE liner မ်ားတပ္ဆင္ရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ကြ်မ္းက်င္နည္းပညာရွင္မ်ားမတပ္ဆင္မည့္လုပ္ငန္းခြင္အထိ လိုက္လံတပ္ဆင္ေပးၿပီး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္မႈကိုလည္း အၿပည့္အ၀အာမခံပါသည္။ 

 

Geosynthetic Clay Liners (GCL)  

Geosynthetic Clay Liner (GCL) မ်ားကို အေဆာက္အအံုမ်ား ေရစိမ့္ၿခင္းမကာကြယ္ရန္အတြကအသံုးၿပဳၿပီး HDPE liner မ်ားေနာက္အလႊာတစ္ခုအၿဖစ္လည္း တပ္ဆင္အသံုးၿပဳပါသည္။ GCL မ်ားအားသာခ်က္မွာ overlapped seam မ်ားၿဖင့္ ဆက္ထားေသာေၾကာင့္ တပ္ဆင္ရလြယ္ကူေစၿပီး self-sealing ဂုဏ္သတိၱရွိၿခင္းပင္ ၿဖစ္ပါသည္။  

GCL မ်ားတြင္ Geotextile ၊ Geomembrane ပါ၀င္ၿပီး sodium bentonite အလႊာလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ GCL မ်ား တပ္ဆင္အသံုးၿပဳၿခင္းၿဖင့္ Compacted Clay တစ္မီတာအသံုးၿပဳၿခင္းထကပိုမိုေကာင္းမြန္သာလြန္ေသာ Hydraulic လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ရရွိႏိုင္မည္ၿဖစ္ပါသည္။ 

 

Gabions  

CeTeau အမွတ္တံဆိပ္ Gabion မ်ားခိုင္ခံ့မႈႏွင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈတို႔ေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတြငတြင္က်ယ္စြာ အသံုးၿပဳၾကပါသည္။  

Gabion မ်ား အသံုးၿပဳၿခင္းၿဖင့္ ေရတိုက္စားမႈဒဏ္မကာကြယ္ေပးႏိုင္ၿခင္းေၿမဆီလႊာထိန္းသိမ္းေပးၿခင္းေၿမဆီလႊာ မာေက်ာေစၿခင္း ႏွင့္ တာတမံမ်ားေၿမထိန္းနံရံမ်ားအၿဖစအသံုးၿပဳႏိုင္ပါသည္။  

 

Lab Equipment  

Aggregate ၊ ကတၱရာေၿမဆီလႊာဘိလပ္ေၿမႏွင့္ ကြန္ကရစ္စမ္းသပ္ၿခင္းအတြက္အသံုးၿပဳေသာ ကိရိယာမ်ားကို ေစ်း ႏႈန္းခ်ိဳသာစြာၿဖင့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္စြာရရွိေစေရး Tiger Supply မွ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ထိုင္းႏိုငငံတြငအသိအမွတ္ၿပဳခံထားရၿပီး တြင္က်ယ္စြာ အသံုးၿပဳလ်က္ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားဖစ္ပါသည္။ 

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား 

အသံုးၿပဳပံု 

Concrete Mold (Cube / Cylinder) 

ကြန္ကရစ္နမူနာမ်ား ေဖ်ာ္စပ္စမ္းသပ္ၿခင္း။  

Slump cone (Steel, Stainless steel) 

ကြန္ကရစအိက်မႈစမ္းသပ္ၿခင္း (Slump Testing)  

Tamping Rod 

ကြန္ကရစ္စမ္းသပ္ရာတြငအသံုးၿပဳသည့္ ေထာင္းတုတ္ (Tamping Rod)။ 

Cube Tamper 

Machine steel 1’’x1’’ 

Scoop 

Cast Aluminum 

Concrete test hammer 

ကြန္ကရစ္ strength စမ္းသပ္ၿခင္း 

Compression testing Machine 

(1500-2000 kN) - Motorized 

Compression စမ္းသပ္ၿခင္း(Motorized)  

Compression testing Machine 

(2000 kN) – Digital 

Compression စမ္းသပ္ၿခင္း။ (Digital) 

Drying Oven 

စိုထိုင္းဆပမာဏစမ္းသပ္စစ္ေဆးၿခင္း။  

Motorized Sieve 

Sieve shaker (Motorized) 

Sieve 

Standard sieve set  

Mortar penetration resistance apparatus 

Mortar penetration resistance apparatus ASTM C403; AASHTO T 197 , Shipping wt 20 lbs. (9kg.) , H-4137 

Square Pan 

Base plate ကြန္ကရစအိက်မႈစမ္းသပ္ၿခင္း (Slump Test) 

Vicat tester 

ဘိလပ္ေၿမ Vicat test ။  

ECON- O CAP (Capping Retainer) 

Concrete Cylinder specimens မ်ား Compression Test တြငအသံုးၿပဳၿခင္း 

Rubber Pad 

Concrete Cylinder specimens မ်ား Compression Test တြငအသံုးၿပဳၿခင္း